ટૅગ્સ

, , , , , , , , , ,

One of the my much favorite Sci – Fi pic rather Epic is DITRICT 9 . . . & now the same guy responsible for that ( Neil Blomkamp ) is back . . . in Elysium or say with Elysium . & this time Sharlto Copley is at Opposite side ! ( one of the strongest performance i’ve seen in my life , in District 9 . )

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Elysium

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Concept Art ( Christian Hecker )

8

1

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

New Arrivals

Matt Damon;Sharlto Copley

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

New Clips

Undocumented Ships Inbound

He’s Awake

Heist 

Would You Like to Talk to a Human?

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Extended & Full Trailer ( 4 minutes )

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Featurettes & B – Roll

} The World of Elysium ( Old one )

} The Tech of Elysium

} Special Ops

B – Roll

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Interviews

Neil Blomkamp ( Director )

Matt Damon

Jodie Foster

Sharlto Copley

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –