ટૅગ્સ

, , , , , , , , , , , , ,

Presenting the whole Journey in . . . Pictorial manner .

Be Nostalgic  . . . Have Joy . . . Enjoy 🙂

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

I m a g e s

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

1} Star trek – TV Series , 1966 – 1969

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

2} Star Trek: The Motion Picture , 1979

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

3} Star Trek II: The Wrath of Khan , 1982

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

4} Star Trek III: The Search for Spock , 1984

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

5} Star Trek IV: The Voyage Home , 1986

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

6} Star Trek: Generations , 1994

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

7} Star Trek: First Contact , 1996

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

8} Star Trek: Insurrection , 1998

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

9} Star Trek: Nemesis , 2002

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

10} Star Trek , 2009

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

11} Star Trek : into Darkness , 2013

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Advertisements