ટૅગ્સ

, , , , , , , , ,

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Their Side { Hollywood }

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

1} Ender’s game , 2013 { based on Novel written by Orson scott cart . A Sci – Fi drama , featuring Harrison Ford & Ben Kingsley .}

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

2} Man of Steel , 2013 : TV Spot – Change The World

Man of Steel - Banner

*} First Track from the ‘Man of Steel’ Score by Hans Zimmer .

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

3} Star Trek Into Darkness , 2013 : Complete B-Roll

*} Star Trek Into Darkness – J.J. Abrams Interview

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

4} The Buttler ,2013

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

5} Village at the end of the World , 2013

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

6} The Ultimate 2013 Summer Movie Trailer :

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Advertisements