ટૅગ્સ

, , , , , , , , , ,

ક્યાય પણ , સ્ક્રીન જો થોડી ઘણીય ધૂંધળી [ Blurred ] દેખાય , તો નીચે સેટિંગમાંથી સ્ક્રીન રીઝોલ્યુશન વધારી દેજો . . . સામાન્યત: 360p માં સારું દેખાતું હોય છે અને જેમ ઉપર જઈએ 480p તરફ . . . તેમ વધુ Dense અને  Crispy દેખાશે . . શક્ય હોય તો Higher Quality માં જ જોશો 🙂

Enhance the Screen resolutions up to 480p from 360p in Youtube , if it looks blurred . Enjoy 🙂

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

HollywooD Side

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

1} 2nd Trailer of Iron Man – 3 , 2013

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

2} 2nd Trailer of After Earth , 2013

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

3} 3rd Trailer of Oblivion , 2013

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

4} 2nd Trailer of Epic , 2013

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

5} Trailer of The Hangover – Part 3 , 2013

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

6} Trailer of Cloudy with a chance of Meatballs 2 , 2013

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

7} 2nd Trailer of Monster University , 2013

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

8} Lore , 2013

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

9} Much Ado about nothing , 2013 [ Based on novel by , Shakespeare & Directed by Joss Whedon ]

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

10} From Up on poppy Hill , 2013 [ From Studio Ghibli ]

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Advertisements