ટૅગ્સ

, , , , , , , ,

1] આ પોસ્ટ તો સાવ ભુલાઈ જ ગયેલી !? [ કદાચિત ગયા જન્મ’માં હું ભુલાભાઈ હોઈશ ! 😉 ]

2] જયારે નોમીનેશન બહાર પડેલા ત્યારે જ એક’બે દિવસ’માં આ પોસ્ટ બનાવાયેલી પણ મગજ’નો ગજ ન વાગતા છેક હવે છેક હવે તેનો  મોક્ષ થશે ! [ આ સાથે લાઈવ એક્શન શ્રેણી’માં અને ડોક્યુમેન્ટ્રી શ્રેણી’નાં નોમીનેશન’નો ચિતાર આપવાની ઈચ્છા હતી પણ સમયના અભાવે તે શક્ય બની શક્યું નહિ ! ]


Animation


The Bigger Picture [ 8 min. ]

tbp


The Dam Keeper [ 18 min. ]

tdk


Feast [ 6 min. ]

fst


Me and My Moulton [ 14 min. ]

mmm


A Single Life [ 3 min. ]

asl