ટૅગ્સ

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

અને લો આ બીજા વર્ષ’નાં ઉંબરે પણ હું પહોંચી ગયો ! [ આઈલા . . . ] કેવા ઘનનનન કરતા સમય’ના વાયરા ફૂંકાય છે , નહિ ? હજુ તો ગયા વર્ષે પહેલા વર્ષ’ની સોનેરી વાત માંડીને બેઠો હતો અને આ બીજું સ્વપ્ન સમાન વર્ષ પણ પૂરું થયું !! [ બે વર્ષ માટે બે આશ્ચર્યચિહ્ન 🙂 ] પણ આ વખતે હૈયે ધરપત રાખજો , કેમકે આ સમયે નથી કોઈ લાંબો લચ રીપોર્ટ કે નથી કોઈ સ્મૃતીગાથા  . . . બસ છે તો અઢળક યાદો , અને થોડા આંકડાઓ .

Posts : 128 

Books : 20      Movies : 42     Trailers : 51

Short Films : 8     In Moments : 3

Annual Report : 2

Comments : 1500       Likes : 1850 +

સર્વે મિત્રો , બાળમિત્રો અને વડીલમિત્રો’નો કોથળા’ઓના કોથળા ભરીને આભાર . . . કે તમે મને વાંચ્યો અને સહન કર્યો અને અધૂરામાં પૂરું થોડી જહેમત લઈને કમેન્ટ પણ ફટકારી 😉

હરહંમેશ’ની જેમ આખરે કહું તો . . .

આવતા રહેજો ,

ફાવતા રહેજો અને

હં’ફાવતા રહેજો 🙂

a2

b

a3


In Moments

Go through these thrilling & chilling Moments while playing the tremendous soundtrack of ” The Children ” . [ The Best Installment of 4th Season ] Waiting for the 5th season . Waiting for Lady Stoneheart . Waiting for the Unknown . Waiting for the land of Thrill & Adventure .

Waiting for the True EPIC .


Episode 10 : The Children

a1 a2 a3 a4


Cersei ( to Grand Maester Pycelle ) : You’re dismissed grand maester . b2 b3 New Grand Maester : The process may change him . . . somewhat ! Cersei : Will it weaken him ? New Grand Maesteroh , no .   Cersei : Very well then .


Cersei : And now you want to ship me off to Highgarden and steal my boy . My last boy ! c1 Cersei : I’ll tell everyone the truth . Tywin Lannister : and what truth that be ? Cersei : you don’t know do you ? you never beleived it . Cersei : How is that possible ? what am i saying ? of course it’s possible . how can someone so consumed by the idea of his family have any conception what his actual family was doing ? c2 c3 Cersei : We were right there in front of you and you didn’t see us . one look in past 20 years , one real look at your own children and you would have known . Tywin : Known what ? Cersei : Everything they said is true . about Jaime and me . c4 c5 Tywin : NOCersei : Your legacy is a lie . Tywin : No no no no . . . Tywin : I don’t believe you . Cersei : Yes , you do .


Cersei ( to Jaime ) : I choose you . Jaime : Those are words . Cersei : Yes , like the ones i just said to father . I told him . Jaime : told him what ? Cersei : I told him about us . Jaime : you told him ? c1 c2 c3 Cersei : I told him i won’t marry Loras tyrell . i told him i’m staying right here with tommen , with you . Jaime : You think he’ll just accept that ? Cersei : Go and ask him . c4 Jaime : what did you say ? Cersei : I don’t want to talk about Tywin lannister . i don’t choose tywin lannister . i don’t love tywin lannister . i love my brother . i love my lover . people will whisper , they’ll make their jokes . let them . they’re all so small , i can’t even see them . i only see what matters . c5


d1 d2 d3Victim’s Father ( to Queen – about the dragon ) : He came from the sky . the black one . the winged shadow . he came from the sky and . . . my girl . . . my little girl . . . d4 d5 d6 d7 d8 d9 d10 d11


e1 e2 e3 e4 e5


f1 f2 f3 f5 f6 f4 Brandon stark : Who are you ? Girl : The first men called us the children , but we were born long before them . Come he waits for you . g1 Bran : You are three eyed raven ? Three-Eyed Raven : I’ve been many things . now i’m what you see . now you’ve come to me at last , brandon stark . though the hour is late . Bran : I didn’t want anyone to die for me . Three-Eyed Raven : He died so you could find what you have lost . Bran : You’re going to help me walk again ? g2 Three-Eyed Raven : You will never walk again . . . But you will fly .


g1 g2 Arya ( to Brienne – about sword ] Does it have a name ? Brienne : Oathkeeper . Arya : Mine’s Needle . Brienne : Good name .


g4 g5 g6 g7 Arya : I don’t need saving . Hound : No not you . you’re a real killer , with your water dancing & your needle . Hound : Going out alone , you won’t last a day out there . Arya : I’ll last longer than you . g8 g9 Hound : Go on girl . Another name of your list . You kept promising me .

Hound : Kill me . . . kill me . . . kill me . . .


h Jaime ( to Tyrion ) : Farewell , little brother .


i1 i2

Shae : Tywin , my lion .


i3

Tyrion : I’m sorry . . . i’m sorry .

i4


j1 j2 Tywin Lannister : This is how you want to speak to me , hmm ? Tyrion : All my life you’ve wanted me dead . Tywin : yes , but you refused to die . i respect that . even admire it . you fight for what’s yours . Tyrion : I loved her . Tywin : who ? Tyrion : Shae Tywin : Oh . put down that crossbow . Tyrion : I murdered her . with my own hands . Tywin : It doesn’t matter . Tyrion : doesn’t matter ? Tywin : He was a whore . Tyrion : Say that word again . . j3 Tywin : and what ? you’ll kill your own father in the privy ? no . you are my son . Tyrion : I’m your son & you sentenced to me die . you knew i didn’t poison Joffrey , but you sentenced me all the same . why ? Tywin : Enough . We’ll go back to my chambers and speak with some dignity . Tyrion : I can’t go back there . she’s in there . Tywin : You’re afraid of a dead whore ? { & zoop . . . arrow is in the chest !} j4 Tywin : You shot me ! you’re no son of mine . Tyrion : I am your son . I’m your son . I have always been your son . j5


k


l1 Arya : Wait , iv’e something else . Captain : more silver won’t make a difference .

Arya : It’s not silver . it’s Iron .

l2

Captain : This . . how did you ?

l3

Arya : Valar morghulis    Captain : Valar dohaeris .

. . . . . Of course , you shall have a cabin .

l4 l5


Waiting for new Shore .

Waiting for 2015 .