ટૅગ્સ

, , , , , ,

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Trailers

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

The Hobbit: The Desolation of Smaug , 2013 : New Trailer

a

b

c

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

} Captain Phillips , 2013 : Sneak preview

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

The Hunger Games: Catching Fire , 2013

{ IMAX behind the frame – Featurette }

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

} Bhopal : A prayer for rain , 2013

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

} R . . . Rajkumar , 2013

Silent Ho ja varna Main Violent ho jaunga . . . 😉

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Short

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

} Wonder Woman

Wonder woman

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Pics

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

} Thor : The Dark World , 2013

9a

10a

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –