ટૅગ્સ

, , , , ,

Have lovely food or food with love in Lunchbox . . . & seek the truth with Truth seeker a.k.a Satyanweshi .

E n j o y 🙂

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Our Side { Bollywood }

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

} The Lunchbox , 2013 ( Earlier given details )

a

b

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Satyanweshi , 2013 ( Earlier given details )

Satyanweshi '

satyanweshi

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

&

} First look : Dhoom 3 , 2013 ( Updated lately )

Dhoom 3

Advertisements