ટૅગ્સ

, ,

as i found this one quite fascinating . . . but also had slightly confused kinda mixed feelings So , after watching this short film kindly share your views .

as far as i understood , this story is told from the Criminal’s point of view .

No talk . No Conversation . No hearings . No warning .

Just Reply . Reaction & Result .

is this right way ? What’s your opinion ?

તારીખ પે તારીખ . . . તારીખ પે તારીખ . . .તારીખ પે તારીખ . . . તારીખ પે તારીખ , મિલતી રહી હૈ , લેકિન ઇન્સાફ નહિ મિલા , મીલોર્ડ

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Short Film

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

} The Flying Man , 2013

( Directed, produced, financed, edited and story by Marcus Alqueres )

( Turn on the Caption for English Subtitles . )

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –