ટૅગ્સ

, , , , , , , , , , , ,

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Their Side { Hollywood }

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

} The Wind Rises , 2013 : 4 Minutes Full fledged Trailer

Based on the novel by Tatsuo Hori and the manga by Miyazaki, the film is inspired by the life of Jiro Horikoshi, the man who designed the Zero fighter plane that was used during World War II, infamously during the attack Pearl Harbor.

wind

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

New Pictures

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

} Dawn of the Planet of the Apes , 2014

Artwork : SOURCE – www.apes2014.com#story

1

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

} Godzilla , 2014

( Godzilla is a remake of the 1954 Toho original and is set for a May 16, 2014 release . )

a

b

c

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

} Thor : The Dark World , 2013 – Comic Con Poster

b

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

X-Men: Days of Future Past , 2014

From Comic Con

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

} 300 : Rise of an Empire , 2014

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

} Jobs , 2013

c5

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

} Oldboy , 2013

oldboy

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Advertisements