ટૅગ્સ

, , , , , , , , , , , , ,

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Their Side { Hollywood }

} How to train your Dragon 2 , 2014 : First Teaser

1

3

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

} The GrandMaster , 2013

d

e

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

} Mandela: Long Walk to Freedom , 2013

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

} Unforgiven , 2013

[ official Japanese remake of Clint Eastwood’s ” Unforgiven –  1992 ]

f

g

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

} Planes , 2013 : 3rd Trailer

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

New Pictures

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

} Captain America: The Winter Soldier : New Concept Art

h

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

} All you need is kill , 2014

i

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

} The Hunger Games: Catching Fire , 2013

j

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

} Gravity , 2013

k

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

} Ender’s Game , 2013

l

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –