ટૅગ્સ

, , , , , , , , ,

Just one line to boost up : We are Cancelling the Apocalypse !

Enjoy in Enormous style 🙂

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Their Side { Hollywood }

 

Pictures

Monsters

1

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Giant Robots

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Blue prints of ROBOTS

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

The Soldiers

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Trailers

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

It’s About Compatibility :

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Elbow Rocket :

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Access A Kaiju Brain :

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

FeaturetteUnder Attack

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Featurette : Oversized Robot Sets

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

B – Roll : One

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

B – Roll : Two

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Advertisements