ટૅગ્સ

, , , , , , , , , , ,

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Their Side { Hollywood }

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

} 300 : Rise of an Empire , 2014

300-rise-of-an-empire

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

} Diana , 2013 { Film based on Lady Diana }

Diana

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

} Snowpiercer , 2013

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

} Man of Tai Chi , 2013 { Directorial debut / Keanu Reeves }

man-of-tai-chi

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

} The Wolverine , 2013

wolverine-japanese-poster

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

} The Lone Ranger , 2013

TV Spot : American Legend

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

} The Bling Ring , 2013

Featurette 1 : Emma Watson

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

} Terms & Conditions may apply , 2013 { Documentary on Online World }

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

} In a World . . . , 2013 { Lake Bell – Actress , Writer , Director }

in-a-world-lake-bell

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

} Man of Steel : Posters by , Ken Taylor & Martin Ansin , respectively .

Poster by Ken Taylor

Poster by Martin Ansin

Poster by Martin Ansin

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

} Man of Steel : Infographic { Courtsey : Halloween Costumes }

The Shield of Superman - Infographic

The Shield of Superman – Infographic

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Advertisements