ટૅગ્સ

, , , , , ,

Like Ironman . . . this won’t get rusted ! as it’s of Steel . . Man of Steel 🙂

Fly OR Butterfly . . . Whatever you want , Because this Man is Stainless & Walk less😉 . . . The first Flying Man in Western History . SUPERMAN is landing on 14 JULY . Be ready to fly with him . I SAY 🙂

E N J O Y .

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Production Stills

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Normal Life is Precious Life

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

General Zod & Gang !

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Superman is Born

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Lovely Lois Lane 🙂

5

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

*} Man Of SteelOfficial Soundtrack Preview by WaterTowerMusic

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

*} Extended Featurette : Publicity Special { 13 minutes long . . . Mind it !}

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

TV Spot 10 :

TV Spot 11 :

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Soundbites : All Characters / Director

Zack Snyder / Director

Our Side

Henry Cavill / Superman

Amy Adams / Lois lane

Russell Crowe / Jor – El

Diane Lane / Martha Kent

Kevin Costner / Jonathan Kent

Laurence Fishburne / Perry White

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Opposite Side

Michael Shannon / General Zod

Christopher Meloni / Colonel Hardy

Antje Traue / Faora

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Advertisements