ટૅગ્સ

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

With me ” . . . means ? that finally i am back to have chat & conversations with you all & finally the Comments area is opened now after 60 to 70 days 🙂 . . . have your say on this series . . . Enjoy 🙂

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

બાળમિત્રો . . . મિત્રો . . . અને વડીલ મિત્રો , હવે હું ” બેક વિથ બેંગ ” થયો છું . . . તમારી સાથે વાતો કરવા અને ચિતો કરવા ! મતલબ કે વાતોચીતો કરવા 😉 . . . ફરીથી મસ્ત બ્લોગીંગ કરવા . . . અને  તમારી સાથે મસ્ત અને અલમસ્ત વાતો કરવા 🙂

આટલો બધો સમય હું તમારે આંગણે આવીને કલરવ ❗ કરતો હતો પણ , હવે “વારો” છે મારો અને સથ”વારો” છે તમારો . . . તો થઇ જાય . . . .

નોંધ [ Non The 😉 ] : ટ્રેઇલર સીરીઝને મળેલા મસ્ત મસ્ત પ્રતિભવો થકી , આ સીરીઝને ઓક્સીજન અને ઓઝોનરૂપી અદભુત પ્રાણવાયુ મળતા , આ સીરીઝને કાયમી કરવામાં આવે છે 🙂

{ અત્યાર સુધી આ સીરીઝ વિદ્યાસહાયકોની માફક હંગામી હતી , પણ હવે No If , No But :D}

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Our Side { Bollywood }

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

1} Satyagraha , 2013 : Teaser

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

2} Issaq , 2013

{Directed by Manish Tiwary – kinda different adaptation of Romeo & Juliet }

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

3} Maryan , 2013

{ Directed by Bharatbala . . remember VANDE MATARAM ? }

[ Quite an old trailer , but i just found recently after around 1,40,000 hits ❗ ]

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Their Side { Hollywood }

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

1} Doctor Who – The Series : BAFTA 50th Anniversary Tribute

j

Courtesy : bbc.co.uk

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

2} The Wall , 2013

[ Based on Marlen Haushofer‘s eponymous classic novel , The Wall ( 1963 ) . . . slightly late as just came to know about it ! ]

k

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

3} Percy Jackson : Sea of Monsters , 2013 : 2nd Trailer

a

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

4} Prisoners , 2013

b

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

5} Monsters University , 2013 : Final Trailer

c

TV SPot : Acceptance Letter

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

6} The young and Prodigious T.S.Spivet , 2013

[ Such a cute & daring one 🙂 ]

d

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

7} Man of Steel , 2013

e

Featurette : Behind The Scenes

TV Spot 8 : The Greater Good

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

8} White House Down , 2013

Featurette : The Beast

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

9} Planes , 2013 : 2nd Trailer

f

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

10} Pacific Rim , 2013

TV Spot : Rise to the challenge

TV Spot : Robot Sets

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

11} Aint them bodies Saints , 2013

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

12} Just like a women , 2013

h

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

13} Haute Cuisine , 2013

i

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –