ટૅગ્સ

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

After many posts , Our side is gonna appearing . . . Just don’t miss out .

E n j o y 🙂

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Our Side { Bollywood }

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

1} Ship of Theseus , 2013

c1

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

2} Faith Connections , 2013 : Documentary by Pan Nalin on Kumbh Mela

b

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

3} Lootera , 2013

Song : Sawaar loon

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

4} Raanjhanaa , 2013 : Title Track

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Their Side { Hollywood }

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

1} About Time , 2013 / Time Travel – Romance – Comedy

1a

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

2} Riddick , 2013

5

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

3} Planes , 2013

2

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

4} Rio 2 , 2014

3

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

5} Despicable Me 2 , 2013

TV Spot : Happy Mother’s Day

TV Spot : Where is Gru ?

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

6} After Earth , 2013

TV Spot : Monkeys

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

7} Pacific Rim , 2013 : Latest One

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

8} Last Vegas , 2013

6

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

9} Now you See Me , 2013

TV Spot : Magic Wreaking Havoc

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

10} The Hangover : Part 3 , 2013

Featurette : The END

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

11} Star Trek : Ultimate Saga Trailer

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

12} Once upon a Time in Wonderland : The Series

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Advertisements