ટૅગ્સ

, , , , , , , , , , , ,

Their Side { Hollywood } :

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

1} Pacific Rim , 2013 : Wondercon Trailer

Pacific Rim - Extinct

Pacific Rim – Extinct

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

2} Fast & Furious 6 , 2013 ,

Finale trailer :

Flipping of Cars behind the scenes :

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

3} Star trek : into Darkness , 2013 : 60 Seconds clip

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

4} Iron man 3 , 2013

Tony & pepper Scene :

TV Spot 5 :

TV SPot 6 :

TV Spot 7 :

& Now something Old + New + Little extra & . . here comes new one :

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

5} Mood Indigo [ L’Ecume des Jours ] , 2013 { from the director of ” Eternal sunshine of spotless mind “} – an awesome trailer too .

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

6} WORLD WAR Z , 2013 – First Look Featurette

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –