ટૅગ્સ

, , , , , , , , , ,

As you all know that nowadays i am not blogging in the real way except these all trailers kinda post and because of this condition hereby i am going to reach at 50th Post so soon 🙂 and i might be available in two way manners in the beginning of JUNE 🙂

Thanks to all . . . because of you all i am able to post something most of the time 🙂 Now , have fun with these lovely featurettes of Superb Animation movieEpic ” { whose creators earlier made Ice Age Series . }

To watch all videos you may have to consume around 7 minutes only 🙂

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Their Side { Hollywood }

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Epic , 2013

*} Amanda Seyfried Character Spot :

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

*} Josh Hutcherson Character Spot :

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

*} Pitbull Character Spot :

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

*} Steven Tyler Character Spot :

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

*} Beyoncé Featurette :

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

*} Whole Cast Featurette :

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Advertisements