ટૅગ્સ

, ,

Oh . . . How could i forget this one . . . Nothing much late . . . i just shared the latest pictures of this much awaited sequel in previous post. . . & here comes Trailer itself

No Worry . . . Have Thunder & ENJOY 🙂

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Their Side { Hollywood }

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

*} Thor : The Dark World , 2013

Advertisements