ટૅગ્સ

, , , , , , , , , , , ,

Please watch all trailers in 360p & above . . . than and than you’ll have pleasure to get wet in raining 🙂 ENJOY .

અને , હાં આ મારી અણઘડ અને જોડકણા જેવી કવિતા ખાસ મારા વાંચકો નહિ . . . પણ મિત્રો બની ગયેલા વાંચકો માટે . . . [ ઉનાળો , પરીક્ષા અને હેડલાઈટને સમર્પિત 😉 ]

* * અને હાં . . . હજી આ બ્લોગીંગ તો નથી જ 😀

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ઓછો કરો તડકો તમારો , ફૂલડાઓ મુરઝાય છે .

ખેંચી લ્યો સિલેબસ તમારા , પહુડાવ મૂંઝાય છે .

હવે તો હેડલાઈટ બંધ કરો દિવસની , આંખો અંજાય છે .

જોવા દયો અમને ટ્રેઇલર્સ , કેમકે જોનારા ભીંજાય છે 🙂

અઘરી છે લખવી કવિતા , એ હવે સમજાય છે 😉

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Our Side { Bollywood } :

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

1} Gippi , 2013

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

2} Aurangzeb , 2013

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Their Side { Hollywood } :

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

1} Beyonce knowels is talking about her character in , Epic , 2013

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

2} 2nd installment of Percy Jacson TRIOLOGYPercy Jacson : Sea of monsters , 2013

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

3} Grown ups 2 , 2013

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

4} 2 Guns , 2013

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

5} The Mortal Instruments : City of Bones , 2013

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

6} The English Teacher , 2013

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

7} Planes [ Official sneak peek from DISNEY ] , 2013

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Advertisements