ટૅગ્સ

, , , , , , , ,

Our Side { Bollywood } :

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

1} Vidya balan , Imraan Hashmi starer , ” Ghanchakkar ” , 2013

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

2} With Special OYE E E E effect from Sunny deol , Y P D 2

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

3} Meet brother & Sister duo – Saqib saleem & Huma Qureshi , Interviewed by Rajeev masand

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Their Side { Hollywood } :

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

1} Trailer of , The Wolverine , 2013

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

2} After Before Sunrise – 1995 & Before Sunset – 2004 ,  here comes , Before Midnight

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

3} Trailer of White House Down , 2013

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

4} Trailer of Copperhead { based on true incidents around Civil war}

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Advertisements