ટૅગ્સ

, , , , , , , , , , ,

ઓકે , આ કઈ મેં કરેલી ભીષ્મપ્રતિજ્ઞારૂપી 😉 બ્લોગવિરામનો ભંગ નથી . . . પણ , જેમકે મેં કહેલું તેમ ટ્રેઇલર્સ હાથવગા હશે તો મુકીશ તેનું અક્ષરશ: 😉 પાલન છે !!! . . . અને , આજે કમેન્ટ્સ એરિયામાં શોક પાળવામાં આવ્યો છે 😀 માટે બાય બાય અને ધાય ધાય 😉

Still no blogging , but having some Cute & Non cute trailers 🙂 Enhance from 240p to 360p in settings area , if wanna watch in HDEnjoy .

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Our Side { Bollywood }

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

1} Yeh Jawaani hai Deewani , 2013

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

2} Behind the Scenes from Kai Po Che – Exploring & Shooting in ” GUJARAT

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

3} Making of ” Shubhaarambh ” , from Kai Po Che

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Their Side { Hollywood }

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

1} Latest International Trailer of , ” Star Trek : Into Darkness ” , 2013

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

2} ” Star Trek : Into Darkness ” in the WORLD of ” LEGO ”

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

3} Extended Clip of , ” G.I.Joe : Retaliation ” , 2013

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

4} Latest Trailer of , Despicable Me 2 , 2013

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

5} Trailer of ” Turbo ” from DISNEY , 2013

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

6} 2nd Trailer of , ” Game of Thrones : Season 3

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

7} Trailer of ” Planes ” from Disney , 2013

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Advertisements