ટૅગ્સ

, , , , , , , , , , , , , ,

સોરી મિત્રો , અધવચ્ચે પુસ્તક પરિચયને અધુરો મુકીને આ બ્લોગ પોસ્ટ કરું છું , પણ માત્ર તમારે ને તમારે માટે જ આ અદભુત ટ્રેઇલર્સ લઇ આવ્યો છું , એક પણ ચૂકવા જેવું નથી . . માટે સ્પીકરને ફૂલ વોલ્યુમ પર કરો ને મોજ કરો 😀 . . એક પણ મૂકી દીધું છે તો  . . . તમારો વારો છે 😉

All these latest Trailers will drive you all Just Crazy . . 🙂 These all are containing the Genres like . . . Sci-Fi , Animation , Thrillers , Comedy , Crime , History , Western , Fantasy , Crime , Classics . . kinda elements !

So feel the rain & get wet 😀 . . . All trailers are just awesome . . Don’t miss a single one . . i have just found in superb qualities just for you all Guys . Have Fun 😉

*} Man of Steel , June 2013 { Updated at 1 pm }

1} After Earth , June 2013

2} Oblivion , April 2013

3} The Lone ranger ( 2nd one ) , July 2013

4} The Croods , March 2013

5} Star trek : Into Darkness , May 2013

6} Oz : The Great & Powerful { 2nd one } , March 2013

7} Epic { 2nd One } , May 2013

8} Jack the Giant Slayer , March 2013

9} Back to 1942 , 2012

10} Jack Reacher , January 2013

11} Gangster Squad , January 2013

12} Mosters University , June 2013

13} Les Miserables , 2012

Advertisements